Logo rutelephone newemailFb 1VK 1Insta 1YouTube 1PL lang 1RU lang 2

 

000

Biegi polonijne stają się w Kazachstanie dobrą tradycją. Kolejny odbył się w dniach 10-11 listopada i był zorganizowany dla uczczenia  Święta Niepodległości Polski.

Bieg2020 1

Kazachstański Polonijny Bieg Niepodległości  stał się częścią Światowego Biegu Niepodległości, zainicjowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Polski Komitet Olimpijski. Pierwszy bieg odbył się w 2018 roku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W następnym roku do akcji włączył się również Kazachstan, wówczas symboliczny dystans 1918 metrów przebiegli reprezentanci Stowarzyszenia „Polska Jedność” w Nur-Sułtanie.

„Rok temu udało nam się wyróżnić dzięki warunkom pogodowym, ponieważ nasz bieg odbywał się praktycznie w zaspach. W przeddzień startu doszło do obfitych opadów śniegu, przez co biegacze musieli pokonywać dystans miejscami po kolana w śniegu. W tym roku też mamy swego rodzaju rekord. Ponieważ ze względu na sytuację epidemiologiczną wszystko odbywa się w formie wirtualnej, mogliśmy zaprosić do udziału naszych przyjaciół z innych miast Kazachstanu. Aby przebiec 1918 metrów, chęć wyraziło 115 osób w wieku od 5 do 67 lat. Uczestnicy naszego biegu reprezentują prawie cały Kazachstan: Ałmaty, Aktobe, Karagandę, Kokszetau, Pawłodar, Temirtau, Ust-Kamienogorsk, Szachtyńsk, Szymkent, Ekibastuz, Akmola i obwód północnokazachstański. Biegli też nasi rodacy z Konina. Cóż, po raz pierwszy nasz bieg odbył się jednocześnie w trzech stolicach. W stolicy Kazachstanu - Nur-Sułtanie, stolicy Polski - Warszawie i stolicy Bułgarii - Sofii, gdzie również są teraz nasi rodacy, którzy zdecydowali się dołączyć do biegu” - powiedział Rinat Dussumov, przedstawiciel komitetu organizacyjnego imprezy, wiceprezes Stowarzyszenia „Polska Jedność”.

Oficjalne otwarcie biegu odbyło się na żywo na Instagramie. W uroczystości wziął udział Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Kazachstanie Pan Piotr Wójtowicz, kierownik Gabinetu języka polskiego im. Adolf Januszkiewicza w Nur-Sułtanie Justyna Całczyńska oraz  przedstawiciele Polonii Ekibastuzu.

Bieg2020 2

„Bieg Niepodległości po raz kolejny zjednoczył nie tylko Polonię, ale także ludzi różnych grup etnicznych kochających Polskę, kochających i wspierających polonijny sport i ogólnie zdrowy styl życia. Serdeczne podziękowania dla inicjatorów akcji - Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Polskiego Komitetu Olimpijskiego - oraz dla naszego wspaniałego przyjaciela Pana Piotra Wójtowicz, Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Kazachstanie, za wsparcie. Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność liderom organizacji polonijnych w Kazachstanie i ich przedstawicielom, którzy przybyli na start. Dbajcie o siebie, uprawiajcie sport! Wszystkim udanego biegu i dobrego zdrowia! ” - powiedziała do uczestników biegu Anna Dobrowolska, prezes Stowarzyszenia „Polska Jedność”.

Kazachstański  Bieg Niepodległości rozpoczął się 10 listopada o godzinie 19:00 czasu w Nur-Sułtanie i zakończył w Święto Niepodległości Polski, 11 listopada o godzinie 18:59. Każdy uczestnik miał do pokonania dystans 1918 metrów, na co  przeznaczono maksymalnie 40 minut. Zawodnicy musieli przesłać wyniki na pocztę elektroniczną komitetu organizacyjnego. Po przeanalizowaniu raportów i podsumowaniu wyników, każdy zawodnik otrzyma medal i elektroniczny dyplom. Specjalne nagrody zostały ustanowione przez Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Kazachstanie - najmłodszym, najstarszym i najbardziej twórczym uczestnikom wyścigu zostaną wręczone statuetki symbolizujące Niepodległość.

Bieg2020 3

„Bardzo podobało mi się bieganie z całą Polonią. Pomimo wirtualnego formatu miałam wrażenie, że wszyscy jesteśmy razem w jednym miejscu. Może ułatwiał to czat na  WhatsApp, na którym wszyscy biegacze dzielili się swoimi emocjami, przesyłali zdjęcia i filmy, wspierali się nawzajem. To było świetne! Wielkie podziękowania dla organizatorów biegu! ” - powiedziała podczas  zakończenia imprezy na żywo Natalia Wieliczkina, mieszkająca w stolicy Bułgarii - Sofii.

Według niej 1918 metrów to niewielki dystans, ponieważ  Natalia jest zawodową biegaczką. Brała ona udział w wielu biegach i maratonach. Uczestniczyła nawet w  ultramaratonie  na dystansie 135 km, pokonując go  w 10 godzin 45 minut 35 sekund.

„Ale teraz biegłam dla przyjemności. Wszystkim nam bardzo brakowało startów i różnych spotkań. Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tak ważnym wydarzeniu! ” - przyznała N. Wieliczkina.

Bieg2020 5

Бег Независимости 2020: от Нур-Султана до Софии и Варшавы

Полонийные забеги в Казахстане становятся хорошей традицией. Очередной состоялся 10 – 11 ноября и был приурочен ко Дню Независимости Польши.

Казахстанский полонийный Забег Независимости стал частью Всемирного Забега Независимости, инициатива проведения которого принадлежит польской организации «Wspólnota Polska» и Польскому олимпийскому комитету.  Первый забег был проведен  в 2018 году к 100-летию обретения Польшей независимости. На следующий год к акции присоединился и Казахстан, тогда символическую дистанцию в 1918 метров бежали представители ОО «Polska Jedność» в Нур-Султане.

«Год назад мы умудрились отличиться благодаря погодным условиям, так как наш забег проходил практически в сугробах. Накануне старта был обильный снегопад, из-за чего бегунам пришлось преодолевать дистанцию местами по колено в снегу. В этом году у нас тоже своеобразный рекорд. Так как из-за эпидемиологической ситуации все происходит в виртуальном формате, мы смогли пригласить к участию наших друзей из других городов Казахстана. Покорить 1918 метров изъявили желание 115 человек в возрасте от пяти до 67 лет. Участники нашего забега представляют почти весь  Казахстан: Алматы, Актобе, Караганда, Кокшетау, Павлодар, Темиртау, Усть-Каменогорск, Шахтинск, Шымкент,  Экибастуз, Акмолинская и Северо-Казахстанская области. Есть наши соотечественники-бегуны из польского города Конин. Ну и впервые у нас заявлены сразу три столицы. Это столица Казахстана – Нур-Султан, столица Польши – Варшава, и столица Болгарии – София, где сейчас также находятся наши соотечественники, решившие присоединиться к забегу», - рассказал представитель оргкомитета мероприятия, вице-президент ОО «Polska Jedność» Ринат Дусумов.

Bieg2020 6

Официальное открытие забега состоялось в прямом эфире в Instagram. Участие в церемонии приняли Атташе по вопросам обороны при Посольстве Польши в Казахстане Петр Вуйтович, куратор Кабинета польского языка им. Адольфа Янушкевича в Нур-Султане Юстына Цалчыньска, представители полонии Экибастуза.

«Бег Независимости снова объединил не только полонию, но еще и людей самых разных этносов, которые любят Польшу, которые любят и всячески поддерживают  полонийный спорт в частности и здоровый образ жизни в целом. Огромное спасибо инициаторам акции - польской организации «Wspólnota Polska» и Польскому олимпийскому комитету – и нашему большому другу господину Петру Вуйтовичу, Атташе по вопросам обороны при Посольстве РП в РК, за оказанную поддержку. Выражаем благодарность руководителям полонийных организаций в Казахстане и их  представителям, вышедшим на старт. Берегите себя, занимайтесь спортом! Всем легких ног и крепкого здоровья!» - обратилась к участникам забега президент ОО «Polska Jedność» Анна Добровольская.

Bieg2020 7

Казахстанский Бег Независимости стартовал 10 ноября в 19 часов по времени Нур-Султана и завершился в День Независимости Польши, 11 ноября в 18:59.  Каждый участник должен был преодолеть дистанцию в 1918 метров, на это было отведено    40 минут. Результаты  бегуны должны были отправить на электронную почту оргкомитета, после обработки отчетов и  подведения итогов каждый финишер получит медаль и электронный диплом. Специальные награды учредил Атташе по вопросам обороны при Посольстве РП в РК – статуэтки, символизирующие Независимость, получат самый юный, самый взрослый и самый креативный участники забега.

«Мне очень понравилось бежать со всей полонией. Несмотря на виртуальный формат, было ощущение, что мы все вместе в одном месте. Может, этому способствовал чат в WhatApp, где все бегуны делились своими эмоциями, отправляли фото и видео, поддерживали друг друга. Это было здорово! Большое спасибо организаторам забега!» -  поделилась на закрытии мероприятия в прямом эфире Наталья Величкина, проживающая в столице Болгарии – Софии.

По ее словам, 1918 метров для нее небольшая дистанция, так как Наталья – профессиональная бегунья. В ее активе – участие во многих забегах и марафонах. Есть даже ультрамарафон в 135 км, покоренный за 10 часов 45 минут 35 секунд.

«Но бежалось в удовольствие. Мы все очень соскучились по стартам и разным встречам. Я очень рада, что смогла принять участие в таком важном событии!» - призналась Н. Величкина.

Bieg2020 8

Bieg2020 9

Bieg2020 10

 

000