Logo rutelephone newemailFb 1VK 1Insta 1YouTube 1PL lang 1RU lang 2

 

000

5 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. W spotkaniu online uczestniczyli uczniowie Gabinetu języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Polska Jedność”, którego Prezes - Anna Dobrowolska powitała wszystkich. Podczas tego wydarzenia podsumowaliśmy również projekt „Podróże z PJ”, który był realizowany przez całe wakacje.

otrwarcie roku 1

Nasza lalka w stroju łowickim zobaczyła wiele ciekawych miejsc w Polsce, była w 6 województwach, 8 miastach, zwiedziła 16 muzeów, poznała 96 nowych słów i umożliwiła uczniom lepsze ich zapamiętanie dzięki quizom i ćwiczeniom zamieszczanym w interaktywnych prezentacjach.

Justynka wysłuchała wielu ciekawych opowieści i legend. Poznała również wspaniałych ludzi, którzy zainteresowali się samym projektem, ale również Kazachstanem i polskimi śladami w tym kraju.

W cyklu, który ukazywał się dwa razy w tygodniu „Z życia Justynki…” pokazaliśmy wiele wystaw, dworów. Pojawiła się również przyroda - jeziora, góry, piękne polskie krajobrazy. Nie mogło zabraknąć również kazachskich akcentów, np. cenionego i znanego poety Abaja.

INTERAKTYWNA PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „PODRÓŻE Z PJ”

Wiceprezes Stowarzyszenia „Polska Jedność” Rinat Dussumov przedstawił uczestnikom spotkania program pracy w roku szkolnym 2020/2021. Opowiedział o nowych kursach oraz planowanych wydarzeniach realizowanych we współpracy z Gabinetem języka polskiego. im Adolfa Januszkiewicza.

Tekst: Justyna Całczyńska, nauczyciel skierowany za granicę przez ORPEG

otrwarcie roku 2 

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЬНОГО 2020-2021 ГОДА

5 сентября официально стартовал 2020-2021 учебный год. В онлайн-встрече приняли участие учащиеся  Кабинета польского языка имени Адольфа Янушкевича и представители общественного объединения «Polska Jedność».

Президент  «Польского Единства» Анна Добровольская, поприветствовав собравшихся, пожелала всем успешной учебы и покорения новых вершин.

В ходе  мероприятия были подведены итоги уникального проекта «Podróże z PJ», реализованного в течение каникул.

Героиня проекта Юстынка – кукла в ловицком костюме - увидела много интересных мест в Польше, побывала в 6 воеводствах, 8 городах, посетила 16 музеев, выучила 96 новых слов и помогла ученикам лучше запомнить их, благодаря викторинам и упражнениям, включенным в интерактивные презентации. Юстынка слушала много интересных историй и легенд. Она также встретила замечательных людей, которые заинтересовались не только самим проектом, но и Казахстаном  и польскими следами в этой стране.

В сериях «Из жизни Юстынки..», которые публиковали дважды в неделю, было показано много выставок, старинных особняков. Здесь была и природа - озера, горы, прекрасные польские пейзажи. Не обошлось и без казахских акцентов, например, уважаемого и известного поэта Абая.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ИТОГАМИ ПРОЕКТА  «PODRÓŻE Z PJ»

Вице-президент общественного объединения «Polska Jedność» Ринат Дусумов представил участникам мероприятия план работы на 2020/2021 учебный год, рассказал о новых курсах и запланированных мероприятиях, реализуемых в сотрудничестве с Кабинетом имени Янушкевича.  

Текст: учитель польского языка  Юстына Цалчыньска

000