Logo rutelephone newemailFb 1VK 1Insta 1YouTube 1PL lang 1RU lang 2

 

000

Dzień Wojska Polskiego i 100. rocznica Bitwy Warszawskiej były tematem spotkania online zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Polska Jedność”, Gabinet języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza oraz  Publiczną Bibliotekę Polonijną w Nur-Sułtanie przy wsparciu Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Kazachstanie.

4

Wydarzenie polonijne, w którym uczestniczyli mieszkańcy Kazachstanu i Polski, rozpoczęło się od hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Część oficjalną kontynuował Piotr Wójtowicz - Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Kazachstanie. Jego wykład dotyczący  Bitwy Warszawskiej 1920 roku był bardzo interesujący. Pojawiły się  informacje o powodach bitwy, jej cechach i bohaterach.

10

„Od 12 do 25 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie stoczyło jedną z największych i najważniejszych bitew w historii swojej armii. Było to również decydujące starcie w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Celem Bitwy Warszawskiej było nie tylko zachowanie niepodległości Polski, ale także ocalenie Europy przed bolszewizmem. Oczywiście ta bitwa przyniosła cenne doświadczenie w planowaniu i toczeniu wielkich bitew. Zwycięstwo w tej wojnie zależało nie tylko od przewagi liczebnej i materialnej, ale także od umiejętnie zastosowanej sztuki wojskowej, w szczególności od śmiałych manewrów na flankach i tyłach wroga” - zaznaczył Piotr Wójtowicz.

1

Temat kontynuował syn attaché, 12-letni Gabriel, który zaprezentował krótki film, w którym odwiedza miejsca związane z Bitwą Warszawską i opowiada o wydarzeniach sprzed 100 lat. Warto zauważyć, że film został w całości przygotowany przez ojca i syna Wójtowiczów, a sam attaché występował jako operator i montażysta. Przyznał on, że po raz pierwszy próbował swoich sił w tych rolach, jednak rezultat, który można było zobaczyć podczas spotkania, jest doskonały.

5

Film o podróżach Wójtowiczów do Polski zastąpiła interaktywna prezentacja przygotowana przez kierownika  Gabinetu Januszkiewicza i autorkę projektu "Podróże z PJ” Justynę Całczyńską. Opowiedziała ona o kolejnej podróży bohaterki projektu, lalki Justynki, tym razem śladami Bitwy Warszawskiej. Była to ostatnia prezentacja  „Podróży z PJ” z 11, które ukazały się w czasie wakacji. Każda  z nich poświęcona została ważnemu miejscu lub miastu w Polsce.

6

Z kolei Rinat Dussumov, Dyrektor Publicznej Biblioteki Polonijnej i Wiceprezes Stowarzyszenia „Polska Jedność”, opowiedział o książkach dotyczących wydarzeń historycznych, a także przedstawił tematyczny wybór miejsc, wystaw, filmów i koncertów, do których linki otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania.

7

Na zakończenie imprezy P. Wójtowicz  i R. Dussumov ogłosili rozpoczęcie przygotowań do Biegu Historycznego poświęconego 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz specjalny wykład, które zostały zaplanowane na najbliższą przyszłość.

 

100-летие Варшавской битвы. Помним

День  Войска Польского и 100-летие Варшавской битвы стали темой онлайн-встречи, организованной общественным объединением «Polska Jedność», Кабинетом польского языка им. Адольфа Янушкевича и Общественной полонийной библиотекой в Нур-Султане  при поддержке атташе по делам обороны при Посольстве Польши в Казахстане.

9

Полонийное мероприятие, участниками которого стали жители Казахстана и Польши, открыл  Национальный гимн Республики Польша.  Официальную часть продолжил атташе по делам обороны при Посольстве РП в РК Петр Вуйтович. Интересным был его доклад о Варшавской битве 1920 года. Прозвучала информация о причинах сражения, его особенностях и героях.

«С 12 по 25 августа 1920 года Войско Польское провело одно из крупнейших и важнейших сражений в истории своей армии. Это также было решающим столкновением в польско-большевистской войне 1920 года. Целью Варшавской битвы было не только  сохранение независимости Польши, но и спасение  Европы от большевизма. Конечно, это битва принесла ценный опыт в планировании и ведении больших сражений. Победа в той войне зависела не только от численного и материального превосходства, но и от умело примененного военного искусства, в частности, от смелых маневров на флангах и тылу врага», - отметил Петр Вуйтович.

2

Тему продолжил сын атташе 12-летний Габриэль, представивший небольшой фильм, в котором он посещает места, связанные с Варшавской битвой, и рассказывает о событиях 100-летней давности. Примечательно, что фильм полностью подготовлен отцом и сыном Вуйтовичами, сам атташе выступил в роли оператора и монтажера. По его словам, такую роль он примерил впервые, однако, заметим, результат получился отличный.

Видео о поездках Вуйтовичей по Польше сменила интерактивная презентация, подготовленная куратором Кабинета Янушкевича и автором проекта «Podróże z PJ» Юстыной Цалчыньской. Она рассказала об очередном путешествии героини проекта куклы Юстынки, на сей раз следами Варшавской битвы. К слову, эта заключительная презентация «Podróże z PJ», всего их вышло в течение каникул 11, каждая посвящена важному месту или городу в Польше.

8

В свою очередь директор Общественной полонийной библиотеки и вице-президент ОО «Polska Jedność» Ринат Дусумов рассказал о книгах об историческом событии, а также представил тематическую подборку сайтов, выставок, фильмов и концертов, ссылки на которые позже получили все участники встречи.

В завершение мероприятия П.Вуйтович и Р.Дусумов сообщили о начале подготовки посвященных 100-летию Варшавской битвы Исторического забега и большой лекции, проведение которых запланировано на ближайшее время.

3

000