Logo rutelephone newemailFb 1VK 1Insta 1YouTube 1PL lang 1RU lang 2

 

000

W dniach 30.01-1.02. 2020 r. w Nur-Sułtanie odbyły się  Dni Januszkiewicza, których organizatorem było Stowarzyszenie „Polska Jedność”, Gabinet języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza oraz Publiczna Biblioteka Polonijna.

DniJanuszkiewicza 12

W ramach tego wydarzenia, którego pomysłodawcą jest nauczycielka  języka polskiego Justyna Całczyńska, zorganizowany został konkurs plastyczny „ Adolf Januszkiewicz i Kraj Wielkiego Stepu”.  Uczestniczyli w nim uczniowie  Gimnazjum nr 67 w Nur- Sułtanie. Konkurs poprzedziły lekcje, podczas których uczniowie dowiedzieli się kim był patron naszego gabinetu i co łączyło go z Kazachstanem. Dzieci wykonały ponad 70 portretów i scen z życia Adolfa Januszkiewicza,  spośród których jury wybrało trzy najlepsze.  Podczas uroczystego otwarcia wystawy wręczone zostały nagrody autorom wyróżnionych prac.

DniJanuszkiewicza 1

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Polska Jedność” uczestniczyli w wirtualnym spotkaniu z autorką książki Adolf Januszkiewicz. 24 lata zesłania na Syberii: pomiędzy „cywilizacją” a „światem półdzikim”  oraz współtwórczynią filmu dokumentalnego o tej postaci - Kariną Gaibuliną. Nakreśliła ona w niezwykle interesujący sposób tło historyczne Polski i Azji Środkowej czasów, w których żył bohater.  Przekazała wiele ciekawych faktów dotyczących jego życia oraz napisanych przez niego pamiętników i listów. Dzięki temu spotkaniu postać Adolfa Januszkiewicza nie jest już tak odległa i tajemnicza.

DniJanuszkiewicza 10

Dorośli uczniowie, którzy znają język polski na poziomie zaawansowanym, uczestniczyli w lekcji, podczas której poznali biografię  Adolfa Januszkiewicza oraz  analizowali i interpretowali fragmenty jego  książki „Listy ze stepów kirgiskich i dziennik podróży”. Wybrane teksty dotyczyły początku podróży, kultury kazachskiej oraz otwartości na nowe doświadczenia związane z poznawaniem tradycji i obyczajów Kazachów.

DniJanuszkiewicza 5

Dużym zainteresowaniem cieszył się escape room dotyczący Adolfa Januszkiewicza, w którym uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 67, dzieci i młodzież oraz dorośli ze Stowarzyszenia „Polska Jedność”. Gra polegała na rozwiązaniu zagadek dotyczących naszego bohatera i dzięki temu odczytaniu hasła, które pozwoliło z sukcesem zakończyć grę. Zadania dotyczyły codziennego życia patrona gabinetu, jego przyjaciół oraz podróży, które odbył. Escape room wywołał dużo emocji, pozytywną rywalizację oraz zaciekawienie postacią Adolfa Januszkiewicza.

DniJanuszkiewicza 6

W Publicznej Bibliotece Polonijnej otwarta została wystawa „Nieznany Januszkiewicz”. Uczestnicy tego wydarzenia mogli zapoznać się z publikacjami na temat Adolfa Januszkiewicza napisanymi w kilku językach - polskim, kazachskim oraz rosyjskim. Obejrzeli portrety, zdjęcia rękopisów oraz pierwszego wydania książki. Zobaczyli również film dokumentalny o Adolfie Januszkiewiczu. Spotkanie prowadził Wiceprezes Stowarzyszenia „Polska Jedność”, Pan Rinat Dussumov, który  przedstawił zgromadzonym postać bohatera oraz innych zesłańców, z którymi spotykał się i przyjaźnił Adolf Januszkiewicz.   

DniJanuszkiewicza 3

Z okazji tego wydarzenia Gabinet języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza, dzięki Konsulatowi RP w Nur-Sułtanie, został wzbogacony o plansze dotyczące patrona, alfabet polski oraz cytat związany z językiem ojczystym. Niewątpliwie spowoduje to lepsze zrozumienie życia i dokonań Polaka, który cenił kulturę Kazachów oraz jeszcze bardziej zmotywuje  zainteresowanych do nauki języka polskiego. Natomiast Związek Polaków Kazachstanu podarował gabinetowi mapę Polski, która będzie służyła do poznawania naszego kraju, zainteresowania podróżami, kulturą i historią Polski.

DniJanuszkiewicza 13

В Нур-Султане 30 января – 1 февраля состоялись Дни Янушкевича, организованные ОО «Polska Jedność», Кабинетом польского языка им. Адольфа Янушкевича и Общественной полонийной библиотекой.

В рамках проекта, автором которого стала преподаватель польского языка Юстына Цалчыньска,  был организован арт-конкурс «Адольф Янушкевич и Страна Великой Степи».  В нем приняли участие учащиеся столичной гимназии № 67. Конкурсу предшествовали уроки, в ходе которых школьники узнали, кто является покровителем кабинета польского языка, открытого на базе гимназии, и что связывает его с Казахстаном. Дети нарисовали более 70 портретов и сцен из жизни Янушкевича, из которых жюри выбрало три лучших.  Во время церемонии открытия Дней Янушкевича были вручены награды авторам работ.

DniJanuszkiewicza 2

Представители ОО «Polska Jedność» приняли участие в виртуальной встрече с автором книги «Адольф Янушкевич. 24 года ссылки в Сибирь: между «цивилизацией» и «полудиким миром»  и соавтором документального фильма о Янушкевича – Кариной Гайбулиной, казахстанкой, получившей образование в Польше, ныне проживающей в Люксембурге.  Она рассказала о   связях Польши и Центральной Азии тех времен, в которых жил герой, сообщила интересные  факты из его жизни, а также о его  дневниках и письмах.

Взрослые, которые знают польский язык на высоком уровне, приняли участие в лекции, на  которой узнали биографию Адольфа Янушкевича, а также проанализировали и интерпретировали выдержки из его книги «Письма из киргизских степей и дневник путешествий». Избранные тексты касались начала путешествия, казахской культуры и открытости к новому опыту, связанному с изучением казахских традиций и обычаев.

DniJanuszkiewicza 7

Большой интерес вызвал квест, посвященный А. Янушкевичу, в нем  участвовали учащиеся гимназии № 67, дети и подростки, а также взрослые из ОО «Polska Jedność». Игра состояла из ребусов, задачи касались повседневной жизни покровителя кабинета польского языка, его друзей и путешествий. Квест вызвал много эмоций, положительную конкуренцию и интерес к личности  Янушкевича.

DniJanuszkiewicza 9

DniJanuszkiewicza 8

В первой в Казахстане Общественной полонийной библиотеке, действующей на базе Центральной городской библиотеки им. М. Ауезова, открылась выставка «Неизвестный Янушкевич». Участники мероприятия могли ознакомиться с публикациями об Адольфе Янушкевиче, написанными на нескольких языках - польском, казахском и русском. Они увидели портреты, фотографии рукописей и первого издания книги, посмотрели документальный фильм об Адольфе Янушкевиче. Встречу провел вице-президент ОО «Polska Jedność» Ринат Дусумов, познакомивший присутствующих  не только с книгами, но и рассказавший о дружбе Янушкевича с великим польским поэтом Адамом Мицкевичем и автором поэмы «Киргиз» Густавом Зелинским.

DniJanuszkiewicza 11

Стоит отметить, в связи с этим событием Кабинет польского языка им. Адольфа Янушкевича, благодаря польскому консульству в Нур-Султане, пополнился стендами о покровителе. Несомненно, это приведет к лучшему пониманию жизни и достижений поляка, который ценил казахскую культуру, и будет мотивировать тех, кто интересуется польским языком еще больше. Кроме того, Союз поляков Казахстана подарил кабинету   карту Польши, которая будет использоваться для знакомства с Польшей. 

DniJanuszkiewicza 4

000