Logo rutelephone newemailFb 1VK 1Insta 1YouTube 1PL lang 1RU lang 2

 

000

deportacja

REGULAMIN

IV Ogólnokazachstańskiego Konkursu Literackiego,

poświęconego 83. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu

i 5-leciu Stowarzyszenia „Polska Jedność”

  1. ZASADY OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin przedstawia  strukturę i przebieg  Ogólnokazachstańskiego Konkursu Literackiego poświęconego 83. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu i 5 - leciu Stowarzyszenia „Polska Jedność”.

1.2 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Polska Jedność” w Nur-Sułtanie.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ambasady RP w Nur Sułtanie i przy wsparciu Wydziału Lingwistyki Teoretycznej i Stosowanej Narodowego Uniwersytetu Eurazjatyckiego im. L.N. Gumilewa.

1.3 Niniejszy regulamin określa wymagania wobec uczestników konkursu, tryb zgłaszania prac, kryteria ich wyboru i oceny, terminy związane z konkursem.

 

  1. CELE KONKURSU

 2.1 Umacnianie międzyetnicznej harmonii w społeczeństwie i jedności narodu Kazachstanu:

- zachowanie dziedzictwa historycznego narodu polskiego;

- przedstawianie opinii publicznej poglądów współczesnej młodzieży na temat represji politycznych;

- kształtowanie kultury duchowej młodzieży poprzez zapoznanie się z tradycjami literackiego i poetyckiego dziedzictwa artystycznego;

  • odkrywanie nowych talentów.
  1. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

3.1 Do udziału zaproszeni są młodzi autorzy (w wieku od 12 do 29 lat) - uczniowie szkół ogólnokształcących, średnich i specjalnych oraz szkół wyższych Republiki Kazachstanu, a także Kazachowie uczący się  w placówkach edukacyjnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2 W konkursie mogą brać udział  również autorzy powyżej 29 lat. Ich praca jest rozpatrywana przez jury i organizatorów w osobnej kategorii.

3.3 Autor, który zdobył pierwsze miejsce w ubiegłorocznym konkursie, nie może wziąć udziału w  tegorocznej edycji konkursu.

3.4 Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać organizatorom swoją pracę w języku kazachskim, rosyjskim lub polskim, która spełnia cele i założenia konkursu.

3.5 Praca musi spełniać następujące kryteria:

wyłączność;

oryginalność;

TEMAT prac:

- subiektywne podejście do faktów historycznych;

  • ukazanie wartości duchowych i moralnych
  • historia rodziny;

- los jednej osoby;

- historia wsi, stworzonej przez deportowanych;

- przykład odnoszącego sukcesy kazachstańskiego Polaka  na tle wydarzeń historycznych (w szczególności deportacji);

- idee harmonii międzyetnicznej;

- zachowanie historii kazachstańskich Polaków poprzez pracę organizacji polonijnych.

Gatunek: wiersz, opowiadanie, esej, szkic.

Długość prac: poezja - bez ograniczeń, proza ​​- od 1,5 do 5 wydrukowanych stron w formacie: edytor tekstu MicrosoftWord, czcionka TimesNewRoman, rozmiar 14, odstępy 1,5.

Można dołączyć zdjęcia bohaterów prac, zarówno własne, jak i pochodzące z archiwów rodzinnych (format JPEG, co najmniej 700 x 700).

W konkursie nie mogą brać udziału: streszczenia, raporty, artykuły wcześniej publikowane w mediach, materiały z Internetu.

Wszystkie prace są sprawdzane pod kątem plagiatu.

3.6 Autorzy przekazują organizatorom prawo do korzystania z nadesłanych prac konkursowych. Zgłoszone do konkursu prace będą publikowane zawsze z nazwiskiem autora. Przesłane materiały nie są zwracane.

3.7 Udział w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

  1. ZASADY ZGŁOSZENIA PRAC NA KONKURS

4.1 Zgłoszenie konkursowe musi zawierać:

1) Formularz zgłoszeniowy (załączniki 1, 2) ze zdjęciem uczestnika;

2) Tekst literacki.

4.2 Formularze i prace należy wysłać do organizatora konkursu na adres mailowy: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. z dopiskiem w temacie wiadomości „Konkurs 2019” do godziny 24:00. 17 listopada 2019 r. Prace otrzymane po terminie nie są rozpatrywane przez jury.

  1. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

5.1 Zwycięzców konkursu wyłania specjalna komisja (jury) złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia „Polska Jedność” w Nur-Sułtanie, Ambasady RP w Nur-Sułtanie oraz Wydziału Lingwistyki Teoretycznej i Stosowanej ENU im. L.N. Gumilewa. Prace oceniać będą  historycy, dziennikarze i filologowie.

5.2 Każda praca jest sprawdzana przez wszystkich członków komisji konkursowej.

5.3 Decyzję o wynikach konkursu podejmuje Komitet Organizacyjny na podstawie łącznej  liczbę punktów przyznanych danej pracy podczas obrad jury.

5.4 Decyzja o wynikach Konkursu jest ostateczna i nie podlega zmianie.

5.5 Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany liczby nagród i ustanowienia dodatkowych nominacji.

5.6 Członkowie jury mają prawo do ustalania własnych nominacji.

5.7 Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników i ich przedstawicieli w przypadku nieprawidłowego zachowania w spornych sytuacjach.

  1. PODSUMOWANIE KONKURSU

6.1 Komisja określa zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: od 12 do 18 lat (włącznie), od 19 do 29 lat (włącznie). Ponadto przewidziano osobną nominację dla autorów powyżej 29 roku życia.

6.2 Zwycięzcy otrzymują dyplomy i pamiątki.

6.3 Uczestnicy konkursu, którzy nie należą do zwycięzców, otrzymują certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail podany w kwestionariuszu.

6.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez zamieszczenie informacji na oficjalnych stronach organizatora w mediach społecznościowych - Instagram, Facebook i VKontakt:

Instagram - @ pj.astana

Facebook - www.facebook.com/PJAstana/

VKontakt - vk.com/pjastana

6.5 Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu planowane jest w Nur -Sułtanie. Jeśli zwycięzca/ laureat Konkursu nie może wziąć udziału we wręczeniu certyfikatu lub dyplomu zostaną one wysłane do zwycięzcy/ laureata pocztą elektroniczną (bez dostarczenia papierowej wersji certyfikatu / dyplomu i nagród dla zwycięzców).

6.6 Wszystkie koszty transportu i zakwaterowania w Nur Sułtanie, zwycięzcy/ laureaci konkursu zaproszeni na ceremonię ponoszą sami.

6.7 Najlepsze prace zostaną opublikowane w ogólnokazachstańskich i regionalnych mediach, na stronie Stowarzyszenia „Polska Jedność” www.polskajednosc.com.


 

ZAŁĄCZNIK 1

 

DLA UCZESTNIKÓW DO 29 LAT

Kwestionariusz należy wypełnić drukowanymi literami, a następnie przesyłać jego skan.

Adresy trzeba podać w całości (region, miasto, dzielnica, wieś, ulica, dom, mieszkanie), numery telefonów powinny posiadać numer kierunkowy regionu lub miasta.

Obowiązkowo należy dołączyć do zgłoszenia zdjęcie uczestnika  w formacie jpg.

FORMULARZ

uczestnika IV Ogólnokazachstańskiego Konkursu Literackiego,

poświęconego 83. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu

i 5-leciu Stowarzyszenia „Polska Jedność”

Imię i nazwisko ___________________________________________

___________________________________________________________

Data urodzenia _________________________________________________

Tytuł pracy literackiej _______________________________________

Nazwa instytucji edukacyjnej _________________________________

___________________________________________________________

Klasa (dla uczniów) __________________________________________

Kierunek, przyszły zawód  (dla studentów szkół wyższych i uniwersytetów)            __________

______________________________________________________________

Adres szkoły _______________________________________

______________________________________________________________

Adres domowy uczestnika _______________________________________

______________________________________________________________

Telefony kontaktowe:

instytucja edukacyjna (z kodem) _____________________________________

domowy(z kodem) _____________________________________________

komórkowy ____________________________________________________

Konta społecznościowe:

VKontakte __________________________________________________

Facebook ___________________________________________________

Instagram _________________________________________________

Dodatkowe informacje, które uczestnik chce podać o sobie:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Podpis uczestnika ______________________________________________

Data ________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK 2

 

DLA UCZESTNIKÓW PO  29 ROKU ŻYCIA

Kwestionariusz należy wypełnić drukowanymi literami, a następnie przesyłać jego skan.

Adresy trzeba podać w całości (region, miasto, dzielnica, wieś, ulica, dom, mieszkanie), numery telefonów powinny posiadać numer kierunkowy regionu lub miasta.

Obowiązkowo należy dołączyć  do zgłoszenia zdjęcie uczestnika  w formacie jpg.

 

FORMULARZ

uczestnika IV Ogólnokazachstańskiego Konkursu Literackiego,

poświęconego 83. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu

i 5-leciu Stowarzyszenia „Polska Jedność”

Imię i nazwisko ___________________________________________

___________________________________________________________

Data urodzenia _________________________________________________

Tytuł pracy literackiej _______________________________________

Miejsce pracy _______________________________________________________

___________________________________________________________

Stanowisko _________________________________________________

Adres domowy uczestnika _______________________________________

______________________________________________________________

Telefony kontaktowe:

Do pracy (z kodem) ____________________________________________

Domowy (z kodem) _____________________________________________

komórkowy__________________________________________________________

Konta społecznościowe:

VKontakte __________________________________________________

Facebook ___________________________________________________

Instagram _____________________________________________________

Nasza klasa …………………………………………………….

Dodatkowe informacje, które uczestnik chce podać o sobie:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Podpis uczestnika ______________________________________________

Data ______________________________________________________

000